ENGLISH
İLETİŞİM
BN Telekom Haberleşme Tic. A.Ş.
Çamlık sokak No:9 Beşyol / Sefaköy - İstanbul
T: 0 212 411 70 00
F: 0 212 411 70 99
E: info@bntelcom.com


HAKKIMIZDA
BNtelcom, telekomünikasyon ve Katma Değerli hizmetler piyasasında deneyimli girişimciler tarafından kurulmuştur.

Şirketimizin yenilikçi yapısı ve gücü altında yatan en önemli etken; iletişim konusundaki bilgilerimiz ve bu bilgi ve tecrübemizin gelişkin teknolojilerle ileriye taşınmasıdır. Böylece ürettiğimiz hizmetlerin kalitesi ve yenilikçi yapısı, kendi alanında üst düzey hizmet garantisi diye adlandırılabilir.

Kendimizi işimize, hedeflerimize adamış olmanın temelinde, teknoloji, araştırma ve insan kaynağına yaptığımız yatırımın güveni yatmaktadır.

Uzmanlaşmış yapımız ile, öncü hizmetleri, entegre çözümleri, katma değerli iletişim hizmetlerini , sabit hatlar ve cep telefonu hatları, Internet ve IPTV ağları gibi alternatif iletişim kanalları aracılığıyla sağlamayı en iyi şekli ile biliyoruz.

Bununla birlikte hedeflerimiz:

 • Multimodal bilgi tedariği konusunda yeni öncü ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi
 • Telekomünikasyon piyasasında yeni pazarlar oluşturulması
 • Büyük iletişim projelerinde dinamik olarak yer olmak
 • Stratejik iş birlikleri gerçekleştirmek
 • Tüm ürün ve operasyon adımlarında Uluslararası Kalite sertifikasyonlarını hayata geçiren yüksek düzeydeki hizmetlerimizin kalitesini korumak
 • Yüksek büyüme oranları elde etmek

  VİZYON
  Vizyonumuz, sektörümüzde lider bir Şirket olabilmek ve müşterilerimize yüksek katma değerli, yenilikçi hizmetler sunma anlamında pazarda öncü olarak tanımlanmaktır.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

  a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak BN TELEKOM HABERLEŞME TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

  b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz; öncelikli olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ve diğer düzenlemeler dahilinde tanımlanmış olan rehberlik hizmetleri gereğince ve ilgili hizmetlerimizin talep edilmesi, devamlılığı, elde olan verinin zenginleştirilip hizmetlere sunulması, faturalama, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyeti, teşekkür, kutlama, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal ükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı gibi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek, sistemlerde muhafaza altında tutulabilecektir.

  c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz; başta Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere • Elektronik haberleşme mevzuatu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri dahilinde şirketimiz hizmet numaralarını arayan tüketiciler, • BN TELEKOM grup şirketleri, • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler • Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, İle ve bunlarla sınırlı olmaksızın yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları saklıdır.

  d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme mevzuatında tanımlandığı şekilde ve Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır.

  e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 6698 Sayılı Kanun 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimiz Beşyol Mah. Çamlık sok. No:9 Küçükçekmece / İSTANBUL adresine yazılı olarak (Noter kanalı, iadeli taahhütlü posta vb yollarla) iletebilirsiniz.
 • BN Telekom